Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Klub Dziecięcy nr 1

Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna

 

Statut

Załącznik do uchwały nr XXVII/165/2021

Rady Gminy Ciasna z dnia 15 lutego 2021r.

 

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO W CIASNEJ

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.”Gminny Klub Dziecięcy nr 1” z siedzibą w Ciasnej , zwany dalej "Klubem Dziecięcym" jest gminną jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Podmiotem, który utworzył Klub Dziecięcy jest Gmina Ciasna.

3. Klub Dziecięcy działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień niniejszego Statutu.

4. Miejscem prowadzenia Klubu Dziecięcego jest budynek położony w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 10.

Rozdział 2.

Cele i zadania Klubu Dziecięcego oraz sposób ich realizacji

§ 2.

1.Klub Dziecięcy jest utworzony i utrzymywany do realizacji celów i zadań określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

2. Klub Dziecięcy realizuje następujące funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną na rzecz dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3, a w szczególnych przypadkach nad dziećmi do lat 4.

3. Celami Klubu Dziecięcego są zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

4. Do zadań Klubu Dziecięcego należy:

1) zapewnienie opieki nad dziećmi w bezpiecznej i miłej atmosferze oraz w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego z wykorzystaniem ich możliwości rozwojowych z dostosowaniem metod nauczania do możliwości psychofizycznych i rozwojowych dzieci,

3) dbanie o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną poprzez pobyt na świeżym powietrzu oraz zabawy ruchowe,

4) prowadzenie działań edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

5) rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie własnych nawyków higieny osobistej,

6) zapewnienie dzieciom uczęszczającym do Klubu Dziecięcego bezpieczeństwa poprzez przestrzeganie przepisów PPOŻ i BHP,

7) zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z aktualnymi normami i zasadami etyki,

8) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wspomaganie ich w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby,

9) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

10) kształtowanie u dziecka, w tym niepełnosprawnego umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych.

5. Klub Dziecięcy realizuje zadania poprzez:

1) zapewnienie miejsca do zabawy i wypoczynku,

2) rozbudzanie aktywności dziecka w celu rozwoju indywidualnych predyspozycji i jego możliwości,

3) stosowanie różnych form i metod pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój intelektualny, emocjonalny oraz sprawności manualne niezbędne w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

4) zatrudnienie odpowiedniej kadry i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci,

5) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi poprzez prowadzenie porad i konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem oraz wspomagania w zakresie jego indywidualnego rozwoju.

Rozdział 3.

Zasady udziału rodziców/ opiekunów prawnych w zajęciach prowadzonych w Klubie Dziecięcym

§ 3.

1.Rodzice/opiekunowi prawni dziecka uczęszczającego do Klubu Dziecięcego mają prawo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub Dziecięcy tj.:

1) zajęciach otwartych dla rodziców,

2) w uroczystościach okolicznościowych.

2. Termin zajęć zostaje podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej Klubu Dziecięcego z tygodniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 4.

Warunki przyjmowania dzieci do Klubu Dziecięcego z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych

§ 4.

1.Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia.

2. Dzieci przyjmuje się do Klubu Dziecięcego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do Klubu Dziecięcego opracowuje kierownik Klubu Dziecięcego.

4. Podstawą przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 rodzic/opiekun prawny dołącza informację o spełnieniu kryteriów określonych w ust. 8 w formie pisemnych oświadczeń załączonych do wniosku.

6. Nabór do Klubu Dziecięcego prowadzony jest na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, za wyjątkiem roku 2021, w którym nabór prowadzony jest na okres od dnia uruchomienia Klubu Dziecięcego do 31 sierpnia 2021 roku.

7. Dzieci już uczęszczające do Klubu Dziecięcego są przenoszone 1 września każdego roku, bez konieczności ponownego składania wniosku o przyjęcie do Klubu Dziecięcego. Dzieci te kontynuują uczęszczanie do Klubu Dziecięcego w kolejnym roku na podstawie złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia, potwierdzającego przedłużenie uczęszczania dziecka do Klubu Dziecięcego na kolejny rok.

8. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego oraz określa się liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów za

spełnianie kryterium

 

1.

 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni i dziecko, którego dotyczy wniosek mieszkają na terenie Gminy Ciasna albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko i dziecko, którego dotyczy wniosek mieszkają na terenie Gminy Ciasna

 

35

 

2.

Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Ciasna:

a) oboje rodzice/opiekunowie prawni odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Ciasna ;

b) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Ciasna;

c) jedno z rodziców/opiekunów prawnych odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Ciasna

 

 

 

30

 

30

 

 

15

 

3.

Rodzice/opiekunowie prawni znajdują się w następującej sytuacji:

a)rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej albo uczą się w trybie stacjonarnym albo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;

albo

b)wobec rodzica/ opiekuna prawnego orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

 

25

 

4.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, którego wniosek dotyczy pracuje zawodowo w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej albo uczy się w trybie stacjonarnym albo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

 

25

 

5.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych – dziecko, którego dotyczy wniosek, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

16

6.

W przypadku rodzin wielodzietnych - dziecko, którego dotyczy wniosek ma:

a) dwoje rodzeństwa poniżej 18 roku życia

b) troje i więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia

w roku, którym dziecko ma być przyjęte do Klubu Dziecięcego

 

40

 

7.

Dziecko, którego wniosek dotyczy poddane jest obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego

30

 

8.

Deklarowany czas pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym powyżej 7 godzin dziennie

 

15

 

 

9. W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów, o kolejności przyjęcia dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

10. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Klubu Dziecięcego zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności uzyskanej liczby punktów i w momencie zwolnienia się miejsca zostaną one przyjęte, o ile rodzice/opiekunowie prawni potwierdzą chęć uczęszczania dziecka do Klubu Dziecięcego.

11. Warunkiem korzystania z usług Klubu Dziecięcego jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka, a Kierownikiem Klubu Dziecięcego.

12. W przypadku zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych, dłuższej niż dwa miesiące nieobecności dziecka zapisanego do Klubu Dziecięcego, na czas jego nieobecności może być przyjęte inne dziecko zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

Rozdział 5.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Klubie Dziecięcym

Za czas nieobecności dziecka w Klubie Dziecięcym rodzicom/opiekunom prawnym:

1) nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za pobyt,

2) dzienna opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce.

Rozdział 6.

Postanowienie końcowe

§ 6.

Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 290
Utworzono dnia: 08.05.2021

Historia publikacji

  • 08.07.2021 10:48, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 08.05.2021 01:22, Administrator
    Dodanie strony: Statut