Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Klub Dziecięcy nr 1

Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna

 

Regulamin ZFŚS

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr 6/2021

Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego

Nr 1 w Ciasnej

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

w Gminnym Klubie Dziecięcym nr 1 w Ciasnej

 

 1. Informacje podstawowe:

§1

 1. Regulamin ZFŚS określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych.
 2. Środkami funduszu administruje Kierownik Jednostki.
 3. Środki z ZFŚS prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
 4. Decyzje o przyznaniu świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym podejmuje pracodawca.
 5. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w zakładzie w  stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, który przeznaczony jest na sfinansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników i innych osób uprawnionych.
 6. Środki funduszu przeznaczane są na:

1) fundusz socjalny

 1. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu odbywa się na wniosek:

1) uprawnionego,

2) przełożonego

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku gdy wysokość świadczenia regulamin określa niejednoznacznie, jest ona uzgadniana przez kierownika w porozumieniu z główną księgową, a następnie zatwierdzana do wypłaty.
 3. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje uprawnionym podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.
 4. Kwota dofinansowania jest matematycznie zaokrąglana do pełnego złotego.
 1. Procedura przyznawania świadczeń:
 1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z funduszu składają, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca, informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1 lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w całym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowych funduszu.
 3. Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego.
 4. Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 31 marca otrzymują świadczenie po złożeniu informacji wymienionej w ust. 1.
 5. Osoba uprawniona do korzystania z Funduszu udostępnia pracodawcy dane osobowe, w celu przyznania ulgowej usługi, świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, w formie oświadczenia.
 6. Przyznawanie ulgowych świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania pomocy funduszu, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc powinna zostać zapewniona rodzinom (osobom):

1) uzyskującym najniższe dochody,

2) posiadającym rodziny wielodzietne,

3) samotnie wychowującym dzieci.

7.  Kierownik  rozpatrujący wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego z funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku, może żądać od składającego udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

8. Pracodawca przetwarzana wymienione w ust. 7 dane osobowe, przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi, świadczenia, dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

9. Do przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w szczególności danych dotyczących zdrowia, zostają dopuszczone wyłącznie osoby, które posiadają pisemne upoważnienie do ich przetwarzania wydane przez pracodawcę.

10. Osoby, o których mowa w ust. 7 są zobowiązane do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy.

 

 1. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu:

§3

 1. Pracownicy, którzy w czasie przyznawania świadczenia pozostają w stosunku pracy z Gminnym Klubem Dziecięcym nr 1 w Ciasnej:

1) bez względu na rodzaj zatrudnienia i wymiar czasu pracy ( począwszy od pierwszego dnia zatrudnienia ),

2) przebywający na urlopach wychowawczych i urlopach dla poratowania zdrowia,

 1. Emeryci i renciści – byli pracownicy Klubu,
 2. Członkowie rodzin osób wymienionych ust. 1. i 2.:

1) współmałżonek,

2) dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, o ile nie ukończyły 18 lat, a jeżeli pobierają naukę w formach stacjonarnych – do ukończenia szkoły średniej.

 

 1. Przeznaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz warunki i zasady przyznawania świadczeń.

§4

 1. Świadczenia pieniężne w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie letnim tzw. „wczasy pod gruszą”.

1) Wnioski składa się do 15 czerwca.

2) Dofinansowanie jest przyznawane według poniższych kryteriów:

 

dochód na jedną osobę w rodzinie

poniżej 1000 zł

od 1000 zł do 1850 zł

powyżej 1850 zł

Kwota dopłaty do osoby uprawnionej(w złotych)

500,00

400,00

300,00

 

 1. Świadczenia pieniężne w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie zimowym.

1) Wnioski składa się do 15 grudnia.

2) Dofinansowanie jest przyznawane według poniższych kryteriów:

 

dochód na jedną osobę w rodzinie

poniżej 1000 zł

od 1000 zł do 1850 zł

powyżej 1850 zł

Kwota dopłaty do osoby uprawnionej(w złotych)podstawowego

450,00

400,00

300,00

 

 1. Bony towarowe dla dzieci pracowników.

1) Otrzymują dzieci, które w poprzednim roku kalendarzowym ukończyły nie więcej niż 15 lat, (dzieci niepełnosprawne nie więcej niż 18 lat).

2) Wartość bonu określa corocznie kierownik ramach posiadanych środków z dokonanych obowiązkowych odpisów.

 1. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego w formie turystyki grupowej przez zakład pracy.

1) Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy uprawnieni, o których mowa w § 3

2) Organizator ma obowiązek powiadomić uprawnionych do korzystania z funduszu , o których mowa  w § 3, ust. 1. I 2. O programie imprezy oraz ponosi odpowiedzialność za organizację i rozliczenie wycieczki.

3)Wartość dofinansowania określa kierownik w ramach posiadanych środków z dokonanych obowiązkowych odpisów .

 1. Finansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej.

1) Zakup biletów na taką działalność ustala kierownik.

2) Uczestniczący w imprezie jeden członek rodziny uprawnionego, w otrzymuje dofinansowanie w pełnej wysokości.

3)Wartość dofinansowania określa kierownik w ramach posiadanych środków z dokonanych obowiązkowych odpisów .

 1. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej przeznaczonej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych.

1) Przyznawane są osobom uprawnionym, których sytuacja życiowa jest bardzo ciężka.

2) Pomoc finansową przyznaje się na podstawie wniosku uprawnionych, o których mowa w § 3, ust 1 i 2 oraz § 1, ust 7, pkt 2 i 3 oraz opinii kierownika w porozumieniu z główną księgową.

1. Zapomogi udzielane w wypadkach losowych przyznawane są na podstawie dokumentu potwierdzającego zdarzenie.

2. Zapomogi zdrowotne przyznawane są na podstawie rachunków dokumentujących koszty leczenia lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego długotrwałą, przewlekłą chorobę. Dokumentację kosztów leczenia z ostatnich sześciu miesięcy stanowią faktury z aptek, rachunki za wizyty, badania lub opis poniesionych kosztów np. związany z dojazdami do specjalistów.

3) Wnioski składa się do 15 marca i 15 września

4) Wartość zapomóg  określa  kierownik w porozumieniu z główną księgową w ramach posiadanych środków z dokonanych obowiązkowych odpisów.

 

5. Postanowienia końcowe:

§5

 1. Za wyjątkami przewidzianymi w przepisach poprzedzających nie podlega regulacji częstotliwość przyznawania świadczeń z ZFŚS.
 2. Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostanie obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia.
 3. Ustala się następujące zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele:

1) Wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków.

2) Cele i rodzaje działalności socjalnej realizuje się w kolejności ustalonej w § 4 regulaminu.

 1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków.
 2. Decyzje przyznające świadczenia socjalne wydaje Kierownik Jednostki.
 3.  Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

 

                             Adres zamieszkania

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

Proszę o przyznanie mi zgodnie z Regulaminem ZFŚS następującego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych*:

 • Świadczenie pieniężne w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie letnim („wczasy pod gruszą”)
 • Świadczenie pieniężne w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie zimowym
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Zapomoga bezzwrotna w związku z trudną sytuacją życiową- uzasadnienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*właściwe zaznaczyć

Wypełnia wnioskodawca

Wypełnia komisja socjalna

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

Data urodzenia

Kwota rachunku

Wysokość refundacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y) odpowiedzialności przewidzianej w § 5 ust. 2 Regulaminu oraz odpowiedzialności karnej           

                                 Data i podpis

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: klubmalucha@ciasna.pl,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania ze świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 5. art.  6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 6. art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (..), 
 7. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne na zlecenie organów władzy publiczne, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia do nich praw lub roszczeń,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 11. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz  art. 18 RODO,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

 

Załącznik nr 2

                                                                                                                   Ciasna, dnia

 

 

 

                 Imię i nazwisko osoby uprawnionej

 

                              Adres zamieszkania

 

 

INFORMACJA

O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ

Osoby zamierzającej skorzystać w roku ze świadczeń finansowanych

Z ZFŚS w Gminnym Klubie Dziecięcym nr 1 w Ciasnej

 1. Oświadczam, że*:

1. Jestem osobą samotną

2. W skład mojej rodziny, poza mną wchodzą następujące osoby:

 

 1.  

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

Czy osiąga dochód

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1. Wyliczenie dochodu rodziny:

Ilość osób

 1.  

Łączny roczny dochód brutto

Należy podać roczny dochód wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe

 1.  

Łączny miesięczny dochód brutto

Należy podzielić dochód z poz. 2. Przez 12 miesięcy

 1.  

Średni miesięczny dochód brutto na jedną osobę

Należy podzielić dochód z poz. 3. Przez ilość osób z poz. 1.

 1.  

 

Oświadczam, że wysokość dochodu została podana zgodnie z informacjami przekazywanymi odpowiedniemu urzędowi skarbowemu celem rozliczenia podatkowego.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y) odpowiedzialności przewidzianej w § 5 ust. 2 Regulaminu oraz odpowiedzialności karnej. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w informacji o sytuacji życiowej , rodzinnej i materialnej.     

 

 

       Podpis składającego informację

 

 

Data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie:

 

 

*podkreślić właściwe

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: klubmalucha@ciasna.pl,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania ze świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 5. art.  6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 6. art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (..), 
 7. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne na zlecenie organów władzy publiczne, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia do nich praw lub roszczeń,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 11. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz  art. 18 RODO,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

 

Monika Paruzel

Kierownik Klubu Dziecięcego

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 248
Utworzono dnia: 08.07.2021

Historia publikacji

 • 12.04.2022 13:38, Administrator
  Edycja strony: Regulamin ZFŚS
 • 08.07.2021 11:03, Administrator
  Edycja strony: Regulamin ZFŚS
 • 08.07.2021 10:59, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik 2 - Informacja o sytuacji życiowej i materialnej