Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Klub Dziecięcy nr 1

Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna

 

Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2021

Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Ciasnej

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Ciasnej

 

I. Informacje podstawowe:

§1

1. Regulamin organizacyjny Klubu Dziecięcego określa organizację pracy placówki.

2. Postanowienia regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:

 1. organizację pracy Klubu Dziecięcego
 2. zadania i zakres pracy pracowników Klubu Dziecięcego
 3. zasady funkcjonowania Klubu Dziecięcego
 4. zakres współpracy rodziców/opiekunów prawnych z Klubem Dziecięcym

3. Szczegółowe cele i zadania Klubu Dziecięcego formułuje Statut Klubu Dziecięcego.

 

II. Organizacja pracy Klubu Dziecięcego:

§ 2

1. Klub Dziecięcy świadczy opiekę nad 20 dziećmi w wieku od skończonego 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

2.Rodzice/opiekunowie prawni, których dziecko ukończyło 3 rok życia, chcący kontynuować pobyt dziecka w kolejnym roku szkolnym,  zobowiązani są do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę, oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

3. Klub Dziecięcy organizuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00, przez 12 miesięcy w roku, z wyłączeniem 2-tygodniowej przerwy wakacyjnej ogłoszonej przez Kierownika Klubu Dziecięcego na początku każdego roku kalendarzowego.

5. Klub Dziecięcy jest nieczynny we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy.

§3

1. Korzystanie z usług Klubu Dziecięcego ma charakter odpłatny. Opłat rodzic/opiekun prawny dokonuje na podstawie miesięcznego rozliczenia wystawianego przez Klub Dziecięcy do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Zasady naliczania oraz ustalania wysokości odpłatności za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym reguluje Uchwała Rady Gminy Ciasna.

3. Szczegółowe zasady regulowania odpłat, o których mowa w pkt.2, określa umowa zawierana pomiędzy kierownikiem działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Ciasna, a rodzicem/opiekunem prawnym.

 

§4

1. Przyjęć do Klubu Dziecięcego dokonuje osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego.

2. Zakres świadczeń udzielanych przez Klub Dziecięcy określa umowa o świadczenie opieki, zawierana pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi, a kierownikiem Klubu Dziecięcego.

3. Osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników: opiekunów, pomocy opiekuna/sprzątaczki.

 

§5

1. Organizację dnia pracy placówki (w tym godzin posiłków i czynności opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych) określa ramowy rozkład dnia ustalany przez kierownika Klubu Dziecięcego.

2. Ramowy rozkład dnia podawany jest do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej klubu.

 

 

III. Zadania i zakres pracy pracowników Klubu Dziecięcego:

§6

1.W ramach świadczeń Klub Dziecięcy zapewnia:

 1. fachową opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną
 2. działania profilaktyczne m.in. w zakresie wad postawy, wad wymowy, higieny
 3. odpowiednie wyżywienie /zapewniające niezbędne składniki pokarmowe
 4. bezpieczeństwo i odpowiednie warunki sanitarne
 5. higienę snu i wypoczynku
 6. pomoc w wyrabianiu nawyków sanitarno - higienicznych oraz samoobsługi
 7. organizowanie zajęć zabawowych, z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
 8. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka
 9. współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci w wychowaniu dziecka
 10. prowadzenie systematycznej działalności w szerzeniu oświaty zdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego

 

§7

1. Klubem Dziecięcym kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Ciasna.

2. Kierownik jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Klub Dziecięcy na zewnątrz.

3. Kierownik jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań, a w szczególności:

 1. należyte planowanie, organizowanie pracy Klubu Dziecięcego i usprawnianie jego organizacji
 2. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Klubu Dziecięcego
 3. stały nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników
 4. sprawowanie nadzoru nad realizacją działalności statutowej Klubu Dziecięcego
 5. zapewnienie pracownikom Klubu Dziecięcego bezpiecznych warunków pracy
 6. zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowych warunków rozwojowych dzieciom
 7. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami

 

§8

1. Do zadań opiekuna dziecięcego należy:

 1. przyjmowanie i codzienny przegląd dzieci
 2. pomoc w układaniu rozkładu dnia dla dzieci
 3. wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływania wychowawcze na dzieci podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 4. prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi
 5. karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci starszych  nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia
 6. odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 7. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
 8. współpraca z rodzicami
 9. natychmiastowe zawiadamianie przełożonego o objawach chorobowych zauważonych u dzieci;
 10. natychmiastowe zawiadamianie przełożonego o zdarzeniach dotyczących dzieci
 11. kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych
 12. inne, doraźne czynności zlecone przez Kierownika Klubu Dziecięcego

 

§9

1.Do zadań pomocy kuchennej/sprzątaczki należy:

 1. przyjmowanie posiłków, ocena jakości zdrowotnej przyjmowanej żywności oraz prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji
 2. porcjowanie posiłków, rozwożenie, sprzątanie po posiłkach
 3. dbałość o czystość w kuchni
 4. dbałość o czystość w pozostałych pomieszczeniach Klubu Dziecięcego
 5. bieżące dezynfekowanie powierzchni, pomieszczeń oraz zabawek
 6. dbałość o czystość wokół Klubu Dziecięcego
 7. pomoc opiekunom w codziennej opiece i pielęgnacji nad dziećmi
 8. inne doraźne czynności zlecone przez Kierownika Klubu Dziecięcego

 

 

IV. Zasady funkcjonowania Klubu:

§10

1. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Klubu.

2. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.

3.  Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

4. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających dzieci nie będą wydawane. Opiekun wydający dziecko ocenia i decyduje czy osoba odbierająca jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas drogi do domu.

5. Prośba jednego z rodziców/opiekunów prawnych dotycząca nieodbierania dziecka przez drugiego z nich, może być uwzględniona tylko i wyłącznie w przypadku posiadania orzeczenia sądowego ograniczającego lub pozbawiającego praw rodzicielskich.

6. Klub Dziecięcy nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez rodziców/opiekunów prawnych, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka, jak i innych dzieci podczas pobytu w Klubie Dziecięcym. Zatajenie przez rodziców/opiekunów prawnych powyższych informacji, wyłącza winę Klubu Dziecięcego w nadzorze nad dzieckiem.

§11

1. Rodzice/opiekunowie prawni oddając dziecko pod opiekę Klubu Dziecięcego zobowiązani są dostarczyć wyprawkę zgodnie z listą i wytycznymi w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do Klubu. Wszystkie rzeczy muszą być podpisane.

2. Klub Dziecięcy zapewnia dzieciom wyżywienie w formie cateringu (pierwsze, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek), koszt którego w całości pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.

3. O ewentualnej chorobie dziecka, w czasie pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym rodzic/opiekun prawny zostanie natychmiast telefonicznie poinformowany przez personel Klubu Dziecięcego i ma obowiązek bezzwłocznie odebrać dziecko. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są informować personel Klubu Dziecięcego o przewidywanej, dłuższej nieobecności minimum dzień przed przewidywaną nieobecnością dziecka, w nagłych przypadkach o nieobecności dziecka należy informować personel Klubu Dziecięcego najpóźniej do godz. 7.30 rano.

5. W przypadku braku informacji o nieobecności dziecka do określonej niniejszym regulaminem godziny, rodzice/opiekunowie prawni będą zobligowani zapłacić koszty zamówionych posiłków.

 

V. Zakres współpracy rodziców z Klubem Dziecięcym:

§12

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do współpracy z personelem Klubu Dziecięcego w zakresie dbania o czystość pościeli i innych elementów wyprawki dziecka, oraz uzupełnianie niezbędnych środków higieny na bieżąco (pampersy, chusteczki nawilżane, ubranie na zmianę, obuwie zmienne, smoczek, butelkę lub bidon itp.).

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z ogłoszeniami umieszczanymi na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej Klubu Dziecięcego.

3. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek udzielania wszelkich informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i funkcjonowanie w grupie.

4. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko, a także bezzwłocznie odbierać dziecko w przypadku zgłoszenia choroby dziecka przez personel Klubu Dziecięcego.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są to terminowego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie oraz do aktualizowania numerów telefonów kontaktowych.

§13

6. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka oraz porad i wskazówek od opiekuna.

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są współdziałać z personelem Klubu Dziecięcego w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

8. Z powodów organizacyjnych rodzice/opiekunowie prawni powinni informować personel Klubu Dziecięcego o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin organizacyjny ustala i aktualizuje kierownik Klubu Dziecięcego.

2. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Klubu Dziecięcego.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego wchodzą w życie z dniem 23.04.2021 r.

 

Monika Paruzel

Kierownik Klubu Dziecięcego

Informacje

Liczba wyświetleń: 261
Utworzono dnia: 08.07.2021

Historia publikacji

 • 12.04.2022 13:37, Administrator
  Edycja strony: Regulamin organizacyjny
 • 08.07.2021 10:50, Administrator
  Edycja strony: Regulamin organizacyjny
 • 08.07.2021 10:40, Administrator
  Dodanie strony: Regulamin organizacyjny