Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Klub Dziecięcy nr 1

Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna

 

Regulamin wynagradzania

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2021

Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1

W Ciasnej

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Ciasnej

 

I. Postanowienia ogólne:

§1

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

2. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Gminnym Klubie Dziecięcym nr 1 na podstawie umowy o pracę.

3. Kierownik  zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu podpisem.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. pracodawcy - rozumie się przez to Gminny Klub Dziecięcy nr 1 reprezentowany przez Kierownika Klubu Dziecięcego,
 2. pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Gminnym Klubie Dziecięcym nr 1 w Ciasnej  na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,
 3. rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 II. Wynagrodzenie za pracę:

§2

1.W zakładzie wypłacane są następujące składniki wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,
 2. dodatek za wieloletnią pracę,
 3. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
 4. dodatek specjalny

§3

1. Wynagrodzenie zasadnicze

 1. w Gminnym Klubie Dziecięcym nr 1 w Ciasnej obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek wynagradzania zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.
 2. podstawą ustalania zaszeregowania pracownika jest tabela nr II rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 3. decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.

§4

1. Dodatek za wieloletnią pracę.

 1. dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy następny rok przepracowany u pracodawcy.
 2. zaliczeniu do okresu wpływającego na wysokość dodatku stażowego podlegają także okresy wcześniejszego zatrudnienia.
 3. maksymalna wysokość dodatku wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 4. dodatek stażowy przysługuje pracownikowi za dni pracy, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy, za które otrzymuje wynagrodzenie i zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 5. dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę i przysługuje poczynając od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył do niego prawo lub do jego wyższej stawki.

§5

1.  Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

 1. praca wykonywana ponad ustalone normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
 2. za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje wynagrodzenie bez dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, o których mowa w art. 151Kodeksu pracy albo czas wolny w tym samym wymiarze.
 3. dodatkowe wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§6

1. Dodatek specjalny

 1. Pracownikowi może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu:
  1. okresowego zwiększenia obowiązków służbowych,
  2. powierzenia dodatkowych zadań,
  3. warunków wykonywania pracy.
 2. Dodatek  specjalny nie może przekroczyć 50% otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia zasadniczego.

§7

1. Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu, określone rozporządzeniem Rady Ministrów.

2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.

3. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

4. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych przysługuje w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do tego dodatku.

 

III. Dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikom:

§8

1. Nagroda jubileuszowa.

Za długoletnią pracę pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

 1. po 20 latach pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego,
 2. po 25 latach pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego,
 3. po 30 latach pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego,
 4. po 35 latach pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego,
 5. po 40 latach pracy – 300 % wynagrodzenia miesięcznego,
 6. po 45 latach pracy – 400 % wynagrodzenia miesięcznego,

 

2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego  do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia  prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.

5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące  pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze- wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

7. Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do  pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się d dniu rozwiązania stosunku pracy.

9. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepolegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę o najwyższej wartości.

10. Pracownikowi, który ma okres zatrudnienia wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż  wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a wciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej- różnicę miedzy kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy w pkt 9 mają odpowiednio zastosowanie w razie gdy w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§9

1. Wynagrodzenie albo zasiłek za czas choroby.

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

 1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33  (i odpowiednio 14) dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia,
 2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby przypadającej w czasie ciąży w okresie wskazanym wyżej pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,

2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadkach, gdy pracownik nie ma prawa do zasiłku  chorobowego.

4. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy określone w art. 92 K.P. za okres łącznie 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który  ukończył 50 rok życia, za okres 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pobyt w szpitalu w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia liczony jest do 33 dni i wynosi 70 % wynagrodzenia.

 1. w przypadku pobytu w szpitalu dla pracownika wynagrodzenie chorobowe liczone jest do   33 dni w wysokości 70 % wynagrodzenia.

§10

1.Odprawa emerytalna i rentowa.

Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy  przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

 1.  po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia,
 2. po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia,
 3. po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

3. Do okresów uprawniających do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłaca w dniu ustania stosunku pracy.

§11

1.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

     Pracownicy mają prawo do dodatkowej nagrody rocznej wypłacanej raz do roku (do końca marca) określonej w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.

§12

1. Odprawa pośmiertna.

   W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, wskutek choroby, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna na warunkach określonych w art. 93 Kodeksu pracy.

 

IV. Świadczenia pieniężne związane z pracą:

§13

1.Świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 1. Zasiłek chorobowy
 2. Świadczenie rehabilitacyjne
 3. Zasiłek wyrównawczy
 4. Zasiłek macierzyński
 5. Zasiłek opiekuńczy

2. Świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych regulowane w oparciu o art. 92  Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń.

 

V. Postanowienia końcowe:

§14

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem wynagradzania stosuje się przepisy prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzeń wykonawczych.

2. Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od daty podania jego treści do wiadomości pracowników – poprzez publikację na stronie BIP Klubu Dziecięcego.

 

Monika Paruzel

Kierownik Klubu Dziecięcego

Informacje

Liczba wyświetleń: 248
Utworzono dnia: 08.07.2021

Historia publikacji

 • 08.07.2021 10:51, Administrator
  Edycja strony: Regulamin wynagradzania
 • 08.07.2021 10:44, Administrator
  Dodanie strony: Regulamin wynagradzania